STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. Studien problematiserar skillnaden mellan agent och struktur genom att undersöka interaktionen mellan officiellt yrkesuppdrag och den enskildes uppfattning i sitt yrkesutförande. Teorier om progressiv pedagogik och mellanmänskliga möten ligger till grund för analysen. Metod: Studien har utförts på sociala medier med hjälp av kvantitativa data genom en enkätundersökning med kvalitativa inslag i form av öppna frågor, samt litteraturstudier av tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Resultat: Resultatet visar att stödpedagogens uppfattning om yrkesuppdraget inom LSS omsorgen varierar. Utförandet av stödpedagogens yrkesarbete är del i en struktur med politiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Personalen efterfrågar stöd och incitament för kunskap och utveckling i utföra rabetet inom LSS-omsorgen. Yrkesuppdragets utformning förändras och reproduceras i ett samspel mellan förväntat uppdrag och verkligt yrkesutförande. Aim: The aim of this thesis is to investigate how the support educator perceives the conditions of the professional assignment in their work with people with neuropsychiatric disabilities, within daily activities and housing with special services. Theory: Based on analytical dualism and ethics in healthcare the analysis presents a picture of the relationship between society and the individual in relation to time. Theoretical perspectives and explanations of professional role in progression. Theories of progressive pedagogy and interpersonal encounters guide the study. Method: Studies and analysis use evidence-based knowledge, previous research and theoretical perspectives. Collection of quantitative data has been made in a survey with some qualitative elements. Results: Results show that the support educator's perception of the professional assignment varies in LSS care. The performance of the professional work of the support educator is depending on political, economic and structural conditions. In the work of LSS care the professionals demand incentives for knowledge and development. The outlines of the professional assignment are being changed and reproduced by interactions between expected mission and real profession.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)