Diagnostiska kriterier och C-reaktivt protein hos Nova Scotia Duck Tolling Retrievers med immunmedierad sjukdom

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Nova Scotia Duck Tolling Retriever, eller tollare som de kallas i dagligt tal, är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. I Sverige är framförallt den SLE (systemisk lupus erythematosus)-relaterade sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD) samt steroid responsiv meningit-arterit (SRMA) uppmärksammade. Detta arbete är indelat i tre delstudier. Den första delen består av en litteraturöversikt över förekomsten av IMRD och SRMA samt C-reaktivt protein (CRP) vid immunmedierade polyartriter. I andra delen undersöktes vilka diagnoskoder som hade tilldelats tollare med IMRD respektive SRMA. Journalanteckningar från sjuka tollare studerades, 31 journaler i respektive sjukdomsgrupp. Den vanligaste diagnoskoden vid IMRD var hälta och vid SRMA akut meningit. De flesta av diagnoskoderna som användes var ospecifika för sjukdomarna men de specifika diagnoskoder som togs fram i den här undersökningen kan användas i vidare undersökningar om förekomst av IMRD och SRMA. I den här delen av arbetet sammanställdes även sjukdomsdata från en enkätundersökning omfattande 777 enkäter besvarade under åren 1999 till 2014. Det vanligast rapporterade kliniska fyndet hos dessa tollare var hälta. I enkäten fanns frågor om fyra sjukdomar/sjukdomskomplex som skulle kunna representera IMRD och SRMA. Dessa var meningit, artrit, tollarsjuka och allmän autoimmun sjukdom. Tillsammans hade de en förekomst på 7,9 %. Meningit och tollarsjuka hade båda en förekomst på 3,0 % var för sig. I sista delen i arbetet undersöktes C-reaktivt protein (CRP) hos tollare med konstaterad IMRD (ANA-positiva) och misstänkt IMRD (ANA-negativa), dessa jämfördes mot en frisk kontrollgrupp. En statistiskt signifikant skillnad kunde ses mellan den ANA-positiva gruppen (median 11,8 mg/l) och den friska kontrollgruppen (median 2,4 mg/l) och även mellan alla hundar med IMRD (median 10,6 mg/l) och den friska kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan den ANA-negativa gruppen (median 7,9 mg/l) och den friska kontrollgruppen. CRP-värdena hos hundar med konstaterad IMRD var i den här undersökningen lindrigt förhöjda. Vid SLE hos människa är CRP lindrigt till måttligt förhöjt till skillnad mot många andra autoimmuna polyartriter där värdena ofta är högre. Resultaten i denna studie kan stödja att IMRD är en SLE-relaterad sjukdom. I den ANA-negativa gruppen fanns flera avvikande värden, både höga och låga. Vid andra sjukdomar som orsakar liknande symptom som vid IMRD kan CRP vara lågt t.ex. vid osteoartrit, eller högt t.ex. vid idiopatisk polyartrit. De varierande resultaten i denna grupp kan bero på att vissa hundar egentligen har en annan sjukdom. Undersökningen visar att CRP skulle kunna användas som hjälpmedel i diagnostiken av IMRD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)