Förutsättningar för att identifiera riskfaktorer och skapa en trygg och säker uppväxt för alla barn. : Ett förbättringsarbete och studie för att främja en god och jämlik hälsa hos små barn.

Detta är en Master-uppsats från Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Sammanfattning: I Sverige saknas det idag evidensbaserade metoder för att kunna identifiera och bemöta psykosociala riskfaktorer i barns miljö. Det finns ett arbetssätt Safe Enviroment for Every Kid (SEEK) som är utvecklat för att tidigt uppmärksamma barn som lever i riskmiljöer. Syftet med förbättringsarbetet var att bidra till en god och jämlik hälsa för barn och familjer genom att införa standardiserade arbetsmetoder. Detta för att identifiera barn och familjer som riskerar att hamna i ohälsa samt erbjuda dem utökat stöd inom ramen för Familjecentralen. Förbättringsarbetet har inneburit att införa ett standardiserat frågeformulär med frågor kring olika riskfaktorer vsom ställs till föräldrarna och utifrån utfallet på frågeformuläret erbjuda extra stödinsatser. I studien av förbättringsarbetet har fokusgruppsintervjuer med en kvalitativ innehållsanalys använts. Syftet var att identifiera faktorer som kan underlätta eller hindra i screening av riskfaktorer hos barn och familjer samt i genomförandet av ett utökat stöd inom ramen för familjecentralen. Både resultatet av studien och förbättringsarbetet visar att genom införandet av SEEK har barn och familjer med behov av extra stöd identifierats med hjälp av SEEK. Personalen har erfarit en fungerande införandeprocess. Faktorer som medverkade till de goda resultaten var strukturen i förbättringsarbetet som innefattade introduktionsutbildning, tät coaching och en engagerad förbättringsledare. Förbättringen har vidare bidragit till en ökad samverkan mellan sjuksköterskor och kuratorer på familjecentralen men också en mer jämlik bedömning av riskfaktorer hos föräldrar med små barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)