Åskådaren har blivit lagkapten : Hur arbetar svenska DTC-företag för att engagera samt involvera kunder?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Affärsstrategin direct-to-consumer (DTC) innebär en direkt försäljnings- och distributionskanal från företag till slutkund. Medskapande och engagemang på sociala medier är betydelsefulla faktorer för att förädla de fördelar som DTC ger upphov till. Studiens syfte är därför att härleda en modell för hur DTC-företag kan engagera samt involvera kunder. Det empiriska materialet erhålls genom en kvalitativ metoddesign med semistrukturerade intervjuer för att skildra svenska DTC-företags arbetssätt. De företag som undersöks är följande: Geggamoja, Pinky Pine, So Typical Me, Ciszere, Rapunzel of Sweden och Maya Delorez. För att framkalla engagemang på sociala medier arbetar DTC-företagen kontrollerat med att skapa ett autentiskt innehåll som återspeglar varumärkesidentiteten. Innehållet bygger således på ett återkommande språkbruk och social interaktion. Språkbruket anpassas dock beroende på mottagare och delas upp i professionell samt inkluderande tonalitet. För att nå ut med innehållet till kunderna kombinerar DTC-företagen olika relevanta plattformar baserat på om innehållets syfte är att vara informativt eller underhållande. Ett företags community visar sig även stärka kundengagemanget och kan byggas utifrån två strukturer, intresse- samt produkt-fokuserat. Oavsett struktur kan företaget strategiskt arbeta för att styra sitt community i önskad riktning allt eftersom communityt grundar sig i vänskapliga relationer och känslomässiga band. För att framkalla ytterligare engagemang arbetar DTC-företagen med att involvera kunderna i medskapande genom en insamling av både idé- och preferens-fokuserad feedback. SoMe-engagemanget och medskapandet har slutligen en positiv effekt på varandra genom en ökad mängd feedback och mer engagerade följare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)