”Män ska tjäna pengar och släcka bränder” Förskollärares syn på män-och frånvaron av män- i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Män är minoritet i förskolan och detta påtalas inte sällan i media, att män behövs i förskolan samt varför de väljer bort förskolläraryrket diskuteras även ofta i media. Mot denna bakgrund är syftet med denna uppsats tudelat. Dels syftar studien till att belysa vilka genuskodade förväntningar manliga och kvinnliga förskollärare har på män i förskolan. Vidare syftar studien till att belysa vilka genuskodade förklaringar manliga och kvinnliga förskollärare ger till varför det arbetar så få män i förskolan. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med fyra män och fyra kvinnor som samtliga arbetar som förskollärare. En fenomenologisk analys- och tolkningsmodell samt genusteori används. Studiens teoretiska utgångspunkter består av Connell och Hirdmans genusteorier. Resultatet visar att män i förskolan inte anses vara nödvändiga att vara manliga förebilder. Vissa förutfattade meningar och förväntningar framkom om män och deras roll i förskolan samt indelning av manliga och kvinnliga aktiviteter. Status och könskategorisering av yrket benämns som förklaringar till bristen av män i förskolan. Vidare framhåller studien att misstankar om pedofili kan vara en bidragande faktor till bristen av män i förskoleverksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)