Differentierad prissättning av svensk biomarknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Till följd av att filmavtalet mellan regeringen och svensk filmindustri från och med 2017 överges kommer en momsökning från nuvarande 6- till 25 % för biobesök att träda i kraft. Som en åtgärd för att inte behöva höja priset för samtliga biobiljetter undersöker SF Bio möjligheterna att istället differentiera sin prissättning. Dagarna för den enhetliga prissättning som idag används kan således vara räknade. Denna uppsats ämnar undersöka huruvida svenska biokonsumenter efterfrågar en mer efterfrågestyrd prissättning samt hur denna skulle kunna implementeras. För att undersöka detta har en enkätundersökning bland svenska biokonsumenter genomförts där efterfrågan undersökts utifrån film- och visningsdimensionen. Resultatet utifrån de respondenter som deltagit i undersökningen visar att efterfrågan är varierande utifrån olika typer av prisdifferentieringar. Främst efterfrågas en prisdifferentiering efter placering i biosalongen där bättre placeringar prissätts högre. Genom intertemporal prisdiskriminering samt peak-load prissättning skulle SF Bio kunna prisdiskriminera svenska biokonsumenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)