Äldres behov och tillgång till aktivitet och social samvaro - Ur vårdpersonalens synvinkel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Författare: Emma Melin; [2014]

Nyckelord: Ageing; Active Ageing; Activity; Age och Older people.;

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vårdpersonalen på ett äldreboende resonerar kring äldres behov av aktivitet och social samvaro. I arbetet undersöks hur vårdpersonalens rutiner ser ut och hur social samvaro och aktivering prioriteras för de äldre. Jag använt mig av tidigare forskning, semistrukturerade intervjuer och tre teorier – disengagemangsteorin, aktivitetsteorin och signifikanta andra för att svara på frågeställningarna. Genom semistrukturerade intervjuer med tre personer som arbetar på ett äldreboende fann jag att respondenternas svar överensstämmer med tidigare forskning beträffande att aktivering och social samvaro är viktigt för de äldre. Respondenterna anser att tid för aktivering och social samvaro finns för de äldre och att det måste prioriteras om den äldre själv vill och orkar. Vårdpersonalens resonemang liknar både disengagemangsteorin och aktivitetsteorin, personalen anser att det är den äldre själv som bestämmer i vilken mån aktivering och social samvaro ska prioriteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)