Motiverande arbetssätt i matematik? : En studie av matematiklektioner utomhus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att genom observation av planerade lektioner i utomhusmatematik och efterföljande intervjuer med elever försöka reda ut om eleverna anser att utomhusmatematik är ett motiverande arbetssätt samt om de lärt sig något under lektionerna. Studiens resultat analyseras utifrån en avhandling som är skriven av Margareta Engvall (2017). Resultatet visar att elevernas motivation till att arbeta blir bättre när eleverna får komma ut i skogen och arbeta med matematik. Resultatet visar också att eleverna har förbättrat sina kunskaper inom begreppen fler och färre samt dubbelt och hälften med hjälp av att arbeta med det konkreta material som skogen erbjuder. Eleverna har även fört diskussioner med varandra om hur man kan dela upp saker för att få lika många, vilket resulterade i att eleverna jobbade med decimaltal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)