”Det är ju inte som jag kan förstöra min framtid eller nåt” : En ekokritisk och didaktisk läsning av Mats Strandbergs Slutet  

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Kajsa Norgren; [2021]

Nyckelord: Slutet; ekokritik; didaktik; Mats Strandberg;

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka hur hållbarhetsperspektivet kan inkluderas i svenskämnet, då många ungdomar känner en oro för klimatförändringar och för att hållbarhet är en del av de globala målen och skolans värdegrund. För att kunna undersöka detta har en ekokritisk och didaktisk närläsning genomförts av Mats Strandbergs roman Slutet. Romanen låter läsare följa Simon och Lucinda, två ungdomar som lever i en värld som är på väg att gå under.  Resultaten visar att boken främst har fokus på människan. Människan och hens ansvar gentemot naturen är viktigt, men även människans känslor kring det hemska som ska hända i världen de lever i. Naturen befinner sig i periferin av människan. Närläsningen visar att boken har potential att vara underlag för diskussioner i klassrummet kring existentiella frågor och oroskänslor som ungdomar kan ha inför framtiden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)