Motivation till ämnet Idrott och hälsa : En studie om 82 gymnasieelevers motivation till undervisning i Idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Undersökningens syfte var att undersöka gymnasielevers motivation till ämnet Idrott och Hälsa. Studien har utgått från en kvantitativ forskningsansats där enkätformulär tillämpats vid utförandet. Insamlad data kommer från 82 respondenter, valda efter en strategisk urvalsprincip. Med anledning av att antalet respondenter är begränsat ämnar studien bara att uttala sig som de respondenter som också ingår i studien. Studien har sin teoretiska grund i Self Determination Theory (SDT) som förklarar motivation utifrån det inre värdet i en aktivitet, inre motivation, eller från yttre faktorer i omgivningen, yttre motivation, eller en total avsaknad av motivation, amotivation. Detta teoribygge har kompletterats av två underteorier. Den ena, Basic Need Theory, handlar om att inre motivation är beroende av individens upplevelse av tre grundläggande psykologiska behov; kompetens, självständighet och samhörighet. Den andra, Organismic Integration Theory, handlar om att yttre motivation kan delas in i fem olika motivationsprofiler; (1) amotivation, (2) yttre reglering, (3) introjicead reglering, (4) identifierad reglering, (5) inre reglering, i ett kontinuum efter fallande nivå av reglering från yttre faktorer. Inom SDT kopplas dessa teorier samman och påvisar att en högre grad av tillfredsställda grundläggande psykologiska behov innebär en lägre grad av reglering från yttre faktorer. Sammantaget har resultatet av denna studie visats att eleverna övergripande upplever att det finns möjlighet att påverka undervisningens innehåll, utvecklas och utmanas genom undervisningen och att det finns en social miljö där de trivs. Vidare visar resultatet av studien att eleverna inte i någon större utsträckning upplever sig reglerade från yttre faktorer. Resultatet visar även på en viss tendens till ett negativt samband mellan de grundläggande psykologiska behoven och de fem motivationsprofilerna. Med detta innebär att när graden av tillfredställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven ökar så minskar nivån av den upplevda nivån av yttre reglering. Resultatet visade även på att tendenser som tyder på att de elever som är aktiva i en idrottsförening utanför skolan har en högre tillfredställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven än de elever som inte är föreningsaktiva. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)