Vuxnas erfarenheter av barndomens föräldrakonflikter. -Om önskan att få finnas för sin egen skull

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Bakgrund: Många barn tvingas förhålla sig till allvarliga och utdragna föräldrakonflikter utan möjlighet att påverka sin situation eller få sina behov av trygghet och förutsägbarhet tillgodosedda. Barnets känsla av ensamhet och rädsla synliggörs sällan och barnet drabbas av lojalitetskonflikter. Syftet: Studiens syfte var att undersöka vuxnas erfarenheter av barndomens utdragna föräldrakonflikter. Metod: En kvalitativ intervjustudie har genomförts utifrån en hermeneutisk ansats. Urvalet är åtta vuxna personer med erfarenhet av allvarliga föräldrakonflikter i barndomen. Resultatet: I studiens resultat framkommer att vuxnas minnen av barndomens starka och utdragna föräldrakonflikter innebar en ständig känsla av rädsla, ensamhet och obegriplighet. Tyngda av lojalitetskonflikter och skuld var barnen utlämnade till sig själva. Som vuxna beskriver de att dessa barndomsupplevelser har medfört specifika svårigheter i vuxenlivet som rädsla vilken tar sig uttryck på olika sätt, ex kontrollbehov, konflikträdsla, övergivenhetsrädsla. Idag påverkar erfarenheterna relationen till, såväl de egna barnen, men även till föräldrar som syskon.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)