En kartläggning av om yoga kan vara en arbetsterapeutisk intervention vid stressrelaterad ohälsa - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa är i dagsläget en vanlig följdkonsekvens av att vardagen blir svårhanterlig. Forskning visar att yoga kan främja hälsa och välbefinnandde, men samtidigt förekommer en kunskapslucka av yogainterventioners effekt inom aktivitetsvetenskap. Syfte: Syftet med studien var att utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv kartlägga yogans användbarhet som arbetsteraputisk intervention för minskad stressrelaterad ohälsa. Metod: En litteraturöversikt har genomförts varav sju studier från databaserna CINAHL complete, Medline och PsycINFO har analyserats genom en riktad innehållsanalys utifrån den arbetsteraputiska modellen CMOP-E. Resultat: Sju artiklar med yogainterventioner identifierades med fokus på stress. Analysen resulterade I 12 subkategorier I förhållande till CMOP-E och dess huvudrubriker Person, Miljö och aktivitet framkommit. Positiva effekter och upplevelser av yoga identifierades utifrån samtliga komponenter. Konklusion: Yoga interventioner hade kunnat implementeras av arbetsterapueter för att reducera stressrelaterade faktorer. Positiva effekter och upplevelser av yoga framkom efter avslutade interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)