Barn- och fritidsprogrammet ur ett elevperspektiv

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Karin Olsson; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Barn- och fritidsprogrammet är med de specifika karaktärsämnena ett yrkesförberedande gymnasieprogram.SyfteSyftet med studien är att fokusera på de elever som uttrycker att de är mycket nöjda, eller mer än nöjda medkaraktärsämneskurserna.Frågeställningar:· Vad är det som gör programmet intressant?· Vad inspirerar eleverna till fortsatt intresse inom detta yrkesområde?· Vilka karaktärsämneskurser upplever eleverna vara mest betydelsefulla under utbildningens gång och på vilka sätt?MetodI studien har två forskningsmetoder använts. I inledningsskedet genomfördes en enkätundersökning på tvågymnasieskolor i åk 3. Den större skolan har fungerat som referensskola och den mindre som fallskola. Enkäternaanvändes för att bestämma urval av intervjupersoner. Fem elevintervjuer har genomförts ur ett kvalitativtforskningsperspektiv.ResultatStudien synliggör hur de deltagande eleverna ser på sitt gymnasieval. Det framkommer åsikter om de karaktärskursersom ingår på programmet och om de valmöjligheter som erbjuds. Åsikterna är till stor del av positiv karaktär. Elevernaär överens om att kurserna ger betydelsefulla kunskaper om människors utveckling och behov samt ökadsjälvkännedom. Barn- och fritidsprogrammet som är tvärvetenskapligt integrerar ämnen som pedagogik, psykologi ochsociologi. I resultaten framgår att eleverna uppskattar denna förankring. De är mycket nöjda med den koppling somfinns mellan den teoretiska och praktiska delen av undervisningen.Betydelse för läraryrketStudien är av betydelse för lärare på barn- och fritidsprogrammet vid deras planering och uppläggning av innehållet i deolika kurserna. Den är intressant för både karaktärs- och kärnämneslärare genom att många ämnen har möjlighet attintegreras. I elevsamtalen framgår elevernas intresse för sitt lärande genom en verklighetsanknuten undervisning. Dettaär viktigt att som lärare fortsätta att utveckla i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)