Korridorsbarn i klassrummet? En systematisk litteraturstudie om klassrumsstrategier för adhd-elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Studiens syftar till att undersöka om man utifrån forskning på vad lärare gör för att underlätta för adhd-elever, kan dra slutsatser om olika klassrumsstrategiers effektivitet och användbarhet. ”Adhd-elever” används i studien som signalbeteckning för att representera elever som i klassrummet uppvisar beteenden vilka uppfattas symptomatiska för adhd, oberoende av eventuell ställd diagnos. Frågeställning: kan befintlig forskning visa på specifika lärarhandlingar som underlättar för adhd-elever i ett inkluderande klassrum? Studien är genomförd som en systematisk litteraturstudie med innehållsanalys. Resultatet visar att alla typer av klassrumsstrategier ger effekt på beteende, skolprestationer och självreglerande förmåga, men att de självreglerande är mer effektiva än andra. Studien visar också en diskrepans mellan vilka strategier lärare använder och vilka forskningen rekommenderar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)