Kunskap och attityder kring donation bland sjuksköterskestudenter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Donation av vävnad och/eller organ behövs för att hålla igång transplantationsverksamheten. Transplantation har funnits länge och har växt avsevärt de senaste åren. Trots detta råder det brist på donatorer och kunskap inom området för allmänheten.

Syfte: Syftet var att undersöka kunskap och attityder kring donation och transplantation bland sjuksköterskestudenter, samt undersöka om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor gällande kunskap och attityder.

Metod: Webbenkät med 439 deltagare på sjuksköterskeprogrammet termin 1-6, där 84 svarade på enkäten. Totalt 22 män och 62 kvinnor.

Resultat:De största angivna anledningarna till att inte donera var etiska skäl 17%, (n=14) samt avsaknad av kunskap 17%, (n=14). Resultaten kunde ej påvisa signifikanta skillnader mellan könen i frågor som attityder, benägenhet samt anledningar till att donera respektive inte donera. Attityderna kring transplantation och donation av vävnad från deltagarna var genomgående positiva 100%, (n=84) trots att endast ca hälften av deltagarna 48% (n=40) var registrerade donatorer sedan tidigare. Nittiosex procent (n=81) av studiegruppen kunde tänka sig att ta emot en donation om det skulle höja deras livskvalitet eller rädda deras liv. Blodkomponenter 78%, (n=66) och organ/ annan vävnad 70%, (n=59) var de vanligaste att kunna tänka sig att donera, och altruism verkade vara den största anledningen.

Slutsats: Sammanfattningsvis kan det sägas att mer information behövs för att allmänheten ska kunna ta välinformerade beslut om donation samt att vidare forskning behövs inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)