FREDA hela veckan En studie om socialsekreterares upplevelser av standardiserade bedömningsinstrument i arbetet med våld i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Standardisering inom det sociala arbetet är något som har tilltagit på senare år. En utvecklingsom inte minst går att se i socialtjänstens arbetet med våld i nära relationer. Ettsamhällspolitiskt angeläget område som länge har mötts av en misstro gällande godtyckligabedömningsmetoder. Standardisering inom fältet för våld i nära relationer går särskilt att se i enalltmer tilltagande användning av olika riskbedömningsverktyg, trots det finns det fåkvalitativa studier som undersöker den praktiska användningen av dessa bedömningsverktyg. Idenna uppsats har vi riktat fokus mot den manualbaserade bedömningsmetoden FREDA. Enbedömningsmetod som rekommenderas av socialstyrelsen i arbetet med våld i nära relationer.Syfte med uppsatsen har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av verktyget i detpraktiska arbetet. Fokus har riktats mot socialsekreterares erfarenheter av bedömningsmetodenFREDA: vad de ser för möjligheter och begränsningar, samt hur de resonerar kring sinyrkesutövning i relation till manualen. Uppsatsen består av intervjuer med totalt sexsocialsekreterare och det teoretiska ramverket utgörs av nyinstitutionell teori, närmare bestämtinstitutionell isomorfism, samt en modell för diskretionära analytiska positioner. I vår studieframkommer bland annat hur den standardiserade manualen tenderar att förändrasocialsekreterarnas handlingsutrymme, utan att för den sakens skull begränsa det.Socialsekreterarna ger uttryck för kreativa strategier för att omvandla manualensstandardiserade utformning i mötet med den praktiska tillämpningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)