Mamma Pappa har ni tid att prata om tankar och känslor? En studie om mentaliseringsförmågans utveckling i samspelet mellan föräldrar och barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: En fråga inom mentaliseringsforskningen som fortfarande återstår att bli besvarad är vad det är i samspelet mellan föräldrar och barn som har betydelse för barnets utvecklande av mentaliseringsförmåga. Vidare saknas forskning rörande hur mammas och pappas bidrag samverkar i denna effekt. Följande studie ämnade därför undersöka (a) vilka variabler i samspelet mellan barn och föräldrar som har ett samband med barnets mentaliseringsförmåga i vuxen ålder och (b) hur mammas och pappas bidrag inom dessa variabler samverkar i denna effekt. 25 personer i vuxen ålder intervjuades med AAI (Adult Attachment Interview) och fick själva skatta RSI (Relational Support Inventory) för att få fram det troliga samspelet mellan deras föräldrar och dem själva i barndomen. Reflektiv förmåga (RF), vilket är ett mentaliseringsmått, beräknades utifrån resultat i AAI. Resultaten visade att kärleksfullhet från båda föräldrar korrelerade med högre grad av mentaliseringsförmåga i vuxen ålder emedan avvisande från båda föräldrar visade på ett negativt samband. För mamma framkom även ett negativt samband mellan neglekt och mentaliseringsförmåga. Slutligen visade resultaten på att mammas bidrag var mer betydelsefullt i dess effekt på mentaliseringsförmåga i vuxen ålder; något som kan tänkas bero på att mamma och barn ofta spenderar mer tid tillsammans och på de roller föräldraskapet har idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)