När Babblarna flyttar in på förskolan : En intervjustudie om leksaker som läromedel på förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Lisa Marklund; [2015]

Nyckelord: Leksaker; Förskolan; Pedagogik; Läromedel;

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva hur det språkutvecklande lekmaterialet Babblarna används på förskolan utifrån ett pedagogperspektiv, belysa materialets möjligheter och begränsningar samt att bidra till diskussionen om pedagogiska leksaker. Intervjuer har gjorts med sex pedagoger på förskolan. Resultatet visar att Babblarna används i lärandesyfte men även i leken. I resultatet framgår att samtliga pedagoger upplever att barnens intresse för Babblarna har betydelse för att dessa ska fungera som ett pedagogiskt verktyg. Det framgår också att många pedagoger tycker att Babblarna är ett material anpassat för de yngre åldrarna. Annat som framgår i resultatet är att de flesta pedagogerna ser fördelar med att ha Babblarna som temaarbete då de upplever att de kan ta in Babblarna överallt i verksamheten. Studien belyser även pedagogers reflektionsarbete och förskolan som lärande miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)