Diskurser om hedersvåld och förtryck, offer och förövare : En kvalitativ studie om yrkesverksamma personer inom den sociala, ideella- och sociala sektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Hedersrelaterat våld och förtryck anses vara ett globalt problem som dagligen drabbar många människor världen över. Regeringen har försökt neutralisera bilden av att hedersvåld beror på en specifik kultur eller religion. Detta kan emellerid förstärkas av diskurser som används vid resonemang om fenomenet. En viktig yrkesgrupp som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck är socialsekreterare. Syftet med föreliggande studie var att utöka kunskapsläget om de diskurser som omgärdar känntecken på respektive förklaringsmotiven till hedersrelaterat våld och förtryck, såväl som belysa föreställningar om vem som är offer respektive förövare. Semi-strukturerade intervjuer, som sedan analyserades med diskursanalys, utfördes med fyra yrkesverksamma kvinnor inom den sociala sektorn. Urvalet av respondenter byggde på ett ändamålsurval. Flertal diskurser framkom och dessa används parallellt och i kontrast till varandra; som i sin tur kan sättas i relation till det kulturella perspektivet såväl som genusperspektiv, samt förstås i ljuset av postkoloniala teorier

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)