Patienters upplevelse av beröring inom sjukvården: En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Beröring frisätter hormonet oxytocin i kroppen. Beröring har även visats ha betydelse för hjärnans utveckling hos spädbarn. Inom det holistiska tankesättet menas att sjuksköterskor som vårdar en patient med hjälp av beröring arbetar utifrån hela patienten och fokuserar inte främst på den sjukdom och symtom patienten har.Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av beröring inom sjukvården.Metod: Metoden utfördes som en litteraturöversikt. En datainsamling genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, Psycinfo. En sekundärsökning gjordes i Scopus och en personsökning genomfördes i Summon. I litteraturöversiktens inkluderas 14 vetenskapliga artiklar som är publicerade mellan 1999 och 2021. Av dessa artiklar var sju kvalitativa och sex kvantitativa studier samt en mixed-method studie.Resultat: Resultatet i litteraturstudien visar att majoriteten av patienter som har erfarenhet av beröring upplever det som en positiv händelse. Patienterna upplever att beröring har haft god effekt på att minska oro och smärta samt att beröringen har bidragit till känslan av att känna sig sedd som person och inte endast som en person med sjukdom. Patienterna upplever att beröringen även bidragit till att en känsla av samhörighet har uppstått mellan patient och sjuksköterska. Dock finns det patienter som kan uppleva beröring som en obehaglig upplevelseSlutsats: Beröring har många positiva effekter på patienter som befinner sig inom sjukvården. Patienter upplever att beröring som ges på ett lugnt och omtänksamt sätt lindrar oro och smärta samt ger patienten en känsla av tröst. Beröring höjer även patientens självkänsla och känsla av kontroll över den egna situationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)