Individens upplevelser av att leva med kronisk sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Kronisk sjukdom betraktas som det största

växande hälsoproblemet i den industrialiserade världen.

Erfarenheter av att leva med en kronisk sjukdom innebar

stora förändringar i livet. Förändringar som framkallar

känslor av lidande, rädsla, nedsatt kontroll och förnekande.

Syftet var att belysa individers upplevelser av att

leva med en kronisk sjukdom. Studien genomfördes som

en litteraturstudie, där 16 vetenskapliga artiklar

granskades. I resultatet framkom flera faktorer som

påverkade individen och dess liv med en kronisk sjukdom,

dessa var psykiska, fysiska, sociala, andliga samt

relationen mellan sjuksköterska och patient. De svårigheter

individerna påträffade i livet krävde praktiskt, socialt och

emotionellt stöd, vilket inte alltid upplevdes tillräckligt.

Samtidigt ansågs det viktigt att inte ge upp kampen för en

tillfredsställande tillvaro. För att möjliggöra en god

omvårdnad behövs ökade kunskaper om människors

upplevelser av att leva med en kronisk sjukdom. Studien

kan ge kunskap för utveckling av omvårdnadsvetenskap

vad gäller kroniskt sjuka människor och deras upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)