Arbetet med en produktportfölj på en konsoliderad marknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problem: En konsoliderad marknad kännetecknas av en hård konkurrens med många sammanslagningar och uppköp. Ska företaget kunna överleva på egen hand måste det växa snabbare organiskt än konkurrenterna för att inte bli uppköpt. För att uppnå detta krävs att företaget har en unik strategi samt en välutvecklad produktportfölj. Vi har följt Pharmacias arbete med denna problematik. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att analysera betydelsefulla faktorer vid arbetet med en produktportfölj för företag som verkar på en konsoliderad marknad. Detta vill vi åstadkomma genom att utföra följande delsyften: ·att beskriva den konkurrenssituation som råder på den svenska marknaden för receptfria smärtstillande läkemedel. ·Med hjälp av teorierna försöka utröna den aktuella utvecklingen på OTCA. Metod: För att undersöka problematiken har vi valt Pharmacia som fallföretag. Vi använt oss av en abduktiv ansats då vår data är både kvalitativ och kvantitativ. Teoretisk förankring: Vi har använt oss av Industrial Organisation perspektivet. Genom detta har vi använt oss av fyra modeller: Five Forces, Generic strategies, produktlivscykeln och Boston matrisen. Vi har studerat vad som är avgörande för utformandet av en produktportfölj. Resultat: Vi har funnit viktiga kriterier som påverkar branschen och hur viktigt det är med företagens strategier för att nå framgång med sin produktportfölj.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)