UPPLEVELSER AV SJUKHUSANSLUTNA NÄRSJUKVÅRDSTEAM HOS PATIENTER MED CANCERSJUKDOM - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: För patienter med cancersjukdom kan sjukdomen och behandlingen vara fysiskt och psykiskt påfrestande. Incidensen för cancersjukdom ökar samtidigt som prognosen vid cancer förbättras. Fler patienter med cancersjukdom kommer således leva längre med sin behandling, vilket ställer krav på sjukvården. I omställningen mot en nära personcentrerad vård är mobil vård en viktig del. Närsjukvårdsteam som ger vård i eller nära patientens hem är ett nytt arbetssätt, särskilt inom onkologisk verksamhet. Det finns därför behov av kunskap kring patienters upplevelser av vårdformen. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av sjukhusanslutna närsjukvårdsteam hos patienter med cancersjukdom. Metod: Litteraturöversikt valdes som studiedesign och tio vetenskapliga artiklar inkluderades från litteratursökningar i CINAHL och PubMed. Resultat: Dataanalysen resulterade i tre huvudkategorier och elva underkategorier. Den första huvudkategorin, Förutsättningar för trygghet, belyser vikten av tillit till personalen, kontinuitet och tillgänglighet för att uppleva trygghet. Den andra huvudkategorin, Att få vara hemma, handlar om hur patienter beskriver att mobil vård i eller nära hemmet bidrar till att upprätthålla normalitet, sparar resurser, påverkar livskvalitet och underlättar för närstående. I den tredje huvudkategorin, Vårdpersonalens betydelse, beskrivs patienters upplevelser av relationen till sjuksköterskan, multiprofessionella team samt information och rådgivning. Diskussion: Patienter uppskattar och föredrar mobil vård men identifierar brister med vårdformen vid tillfällen då exempelvis tillgänglighet, kontinuitet och bemötande inte levde upp till förväntningar och önskemål. Att mobil vård underlättar för närstående, vilket patienter upplever, överensstämmer inte med annan forskning och är ett område där det finns behov av vidare forskning. Slutsats: Utifrån beskrivningar av begreppet lidande kan mobil vård potentiellt lindra lidande hos patienter med cancersjukdom genom att främja bibehållandet av vardagsliv och identitet, förutsatt att närsjukvårdsteamet inger trygghet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)