Hur arbetar lärare med textsamtal för att främja elevers läsförståelse?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: I följande examensarbete är syftet att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 i svenskämnet arbetar med textsamtal för att främja elevers läsförståelse. Vidare vill vi undersöka hur lärare anser att textsamtal påverkar elevers läsförståelse samt vilka utmaningar som kan förekomma. De frågeställningar studien undersöker och besvarar är följande: Hur anser lärare att textsamtal påverkar elevers läsförståelse? Hur beskriver lärare att de arbetar med textsamtal i klassrummet för att främja läsförståelse? Vilka utmaningar ser lärare med textsamtal i klassrummet? Den teoretiska utgångspunkten är Vygotskijs sociokulturella teori och zonen för proximal utveckling. Vi presenterar och redogör för begreppen läsförståelse, textsamtal, högläsning och olika samtalsstrategier. För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att samla in data med kvalitativ metod i form av intervjuer. Studiens resultat grundar sig i intervjuer med sex behöriga lärare från två skolor. Resultatet visar att textsamtal förekommer frekvent i de berördas klassrum. Lärarna har ett positivt förhållningssätt till att använda textsamtal i undervisningen. Textsamtal kring högläsning sker ofta i helklass och när samtal kring läsläxan förekommer önskar lärarna att det sker i mindre grupper, alternativt halvklass. Studieresultat är i enlighet med tidigare forskning, att textsamtal främjar elevers läsförståelse. Studiens övergripande slutsats visar att när elever får rikliga tillfällen med textsamtal i undervisningen i samband med strategier främjas deras läsförståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)