Event Marketing : En Begreppsutredning

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Event marketing har allt sedan begreppet instiftades runt tiden för OS i Los Angeles 1984 varit starkt praktikerdrivet, vilket även återspeglas i den litteratur som skrivits om fenomenet. Den största delen av denna är av normativ karaktär och antar skepnaden av handböcker snarare än av akademisk litteratur. Bland författarna råder dessutom stor oenighet angående vad som faktiskt innefattas av begreppet event marketing. För den person som försöker förstå vad event marketing handlar om utgör detta ett problem; ett problem som ligger till grund för denna undersökning.

Utifrån den ovan beskrivna situationen formulerades för undersökningen följande syfte: Genom att ur ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv studera olika författares och praktikers definitioner av och uppfattningar om event marketing, precisera de fenomen som bör innefattas av begreppet.

Studien genomfördes i form av en omfattande litteraturstudie som kompletterades med fyra intervjuer. Majoriteten av den studerade litteraturen är skriven av amerikanska och tyska författare, men även svensk litteratur förekommer i studien. De fyra intervjuerna genomfördes per telefon med tre representanter för tre olika eventbyråer i Stockholm, samt med en av författarna till den hittills mest omfattande svenska bok som skrivits inom ämnet.

Studien resulterade i att en ny definition av event marketing presenterades. Författarnas definition lyder:

Event marketing är en interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod där arrangören under ett eget skapat event har för avsikt att kommunicera ett budskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)