"I miss my boobs big time" : Kvinnors psykologiska upplevelser kring sin sexuella hälsa efter bröstcancerbehandling - En litteraturstudie.

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Introduktion: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen bland kvinnor globalt. Cancerdiagnosen, kirurgiska ingrepp, kemoterapi, strålning och hormonella behandlingar kan orsaka livslånga förändringar i patientens sexuella hälsa. Syfte: Belysa kvinnors psykologiska upplevelser kring sin sexuella hälsa efter bröstcancerbehandling. Metod: En litteraturstudie var konstruerad av 11 artiklar från två databaser. Sex kvalitativa, tre kvantitativa och två mixad-metod artiklar. Artiklarna analyserades och granskades. Skillnader och likheter identifierades och ett resultat sammanställdes. Resultat: I studiens resultat framkom att majoriteten av kvinnor med bröstcancer upplevde försämrad sexuell hälsa, negativ kroppsbild, påverkad parrelation, känslomässig påverkan i samband med diagnos och behandlingsamt kunskapsbrist relaterat till sexuell rehabilitering som resulterade i fem kategorier. Slutsats: Studiens resultat synliggjorde flera psykologiska aspekter som kvinnor med bröstcancer kunde uppleva kring sin sexuella hälsa. Bröstcancerns diagnos och behandlingar bidrog till försämrad upplevd sexuell hälsa, mer sexuell stress och försämrat sexliv. Den ändrade kroppen var svår att acceptera eftersom det fanns en önskan att både känna sig och verka ”normal”. Många kvinnor fruktade en negativ reaktion av sin partner, vilket oftast uteblev. Bröstcancer kunde även lyfta positiva aspekter i parrelationer. Det fanns ett behov av kunskap om sexuell rehabilitering samt hur operation och behandlingen kunde påverka kroppsbilden

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)