Att arbeta nära döden - en kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Omvårdnad är sjuksköterskans spetskompetens och innebär ett stort ansvar vid vård av patient i livets slutskede. Här ställs sjuksköterskan inför särskilda prövningar då patientens önskan och professionens etiska förhållningssätt inte alltid överensstämmer. De flesta inom professionen kommer högst troligtvis vårda en patient i livets slutskede. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa patienter i livets slutskede.   Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats, baserad på tio artiklar. Artiklarna framtogs från databaserna CINHAL with full text och PSYKinfo, publicerade mellan 2008 – 2018.  Artiklarna analyserades och sammanställdes enligt Fribergs femstegsmodell. Resultat: Teman som framkom var sjuksköterskans olika emotionella upplevelser samt upplevelser som påverkar omvårdnaden av patient i livets slutskede. Sjuksköterskan upplevde vård av patient i livets slutskede på många olika sätt. Exempel på dessa var ett behov utav copingstrategier, reflektion över sin egna dödlighet och emotionell påverkan. Olika faktorer som stress och kommunikationssvårigheter påverkade sjuksköterskans upplevelse. Slutsats: Vårdsituationen har visat sig vara känslomässigt utmanande och väcka existentiella funderingar hos sjuksköterskan. Trots en utmanande situation på många sätt ansågs utövandet av vården vara ett privilegie och något meningsfullt hos sjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)