Lyssnande chefer - En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Lyssnande chefer: En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: KSMK65 - Examensarbete för kandidatexamen Författare: Linette Ottosson & Eva Lundström Handledare: Ulrika Westrup Syfte: Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om internt lyssnande ur ett genusperspektiv samt hur lyssnandet används för att skapa värde för organisationen. Frågeställning: Hur agerar manliga och kvinnliga chefer i sitt lyssnande på sina medarbetare för att ett värdeskapande ska främjas inom organisationen? Metod: En kvalitativ studie med intervjuer och observationer. Intervjuerna och observationerna genomfördes hos företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Slutsats: Både de kvinnliga och manliga cheferna agerar relativt lika i sitt organisatoriska i lyssnande. Båda könen förstår vikten av den icke-verbala kommunikationen och använder den i ungefär samma utsträckning, vilket främjar ett värdeskapande. Effektivt lyssnande framkommer även ofta genom frågor, självinsikt och intressanta ämnen vilket även det bidrar till ett värdeskapande för organisationen. Ineffektivt lyssnande framkommer också hos både manliga och kvinnliga chefer vilket därmed kan försämra värdeskapandet. Det vi däremot kan skilja mellan männen och kvinnorna är att kvinnorna visar på en bättre förståelse kring varför de agerar på ett visst sätt i sitt organisatoriska lyssnande, vilket även det kan leda till ett ytterligare värdeskapande för organisationen. Vi kunde även urskilja en skillnad i avbrytandet mellan de manliga och kvinnliga cheferna, där männen i något högre grad visar på tendenser att avbryta. Nyckelord: Organisatoriskt lyssnande, Internt lyssnande, Värdeskapande, Genus, Icke-verbal kommunikation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)