Begreppens betydelse : En kvalitativ enkätstudie kring begrepp i historieundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur elevernas progression ser ut gällande begreppskunskap i historieundervisningen, samt ifall deras tolkningar skiljer sig åt av begreppen mellan olika årskurser. För att genomföra denna undersökning har jag använt mig av kvalitativ metod, då med hjälp av en enkätundersökning. Enkäten genomfördes med hjälp av elever i årskurs 7 och årskurs 9. Elevernas tolkningar av begrepp i ämnet historia skiljer sig åt mellan årskurserna 7 och 9, framförallt gällande förstahandsbegrepp. Eleverna i årskurs 9 har en genomgående bredare begreppsförståelse och kan använda sin historiska referensram på ett mer allomfattande sätt än eleverna i årskurs 7 för att tolka begrepp i historieundervisningen. Det är viktigt att läraren arbetar aktivt med begrepp i sin undervisning för att elevernas kunskapsinhämtning ska bli så stor som möjligt och för att de ska kunna tänka historiskt ur ett mer vetenskapligt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)