Framtidens ledare? Fråga personalen! : en studie om kontextuell kompetens och självbedömning hos svenska chefer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka om kontextuell intelligens är en möjlig lösning till dagensstora mängd ledarskapsrecept. Primärdata från en enkätundersökning med 389 giltiga svarsamlades in angående sex av beteendena som utgör Kutz (2016) teori för kontextuellintelligens, vilket utgjorde metoden för studien. Kontextuell intelligens visade sig vara ettmöjligt svar till de många och kritiserade ledarskapsstilar som har idealiserats.Signifikanstestet visade på signifikant skillnad mellan chefers och medarbetares bedömningarav svenska chefers beteenden och prestationer. Studiens resultat indikerade att forskningbaserad på självutvärdering präglas av allvarliga brister. Studien visade därmed att teorin förkontextuell intelligens inte enbart kan vila på chefers självbedömning, utan bör kompletterasmed observatörers bedömningar av chefer för att ge en mer sanningsenlig bild och förbättraledarskapet. Dessutom bör rekrytering förlita sig på forskning baserad på fler perspektiv änenbart självbedömningar för att undvika misslyckanden vilka kan minska organisatoriskeffektivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)