Nyckeln till frihet och framgång : En grundad teori om frilansande specialisters arbetsform

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka och erhålla kunskap kring hur frilansande specialister upplever deras arbetsform och vilka effekter arbetsformen medför för individen, sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Studiens frågeställningar var: ”vilka effekter, i form av möjligheter respektive hinder, medför arbetsformen för frilansande specialister?” och ”vilka drivkrafter motiverar individen att frilansa?”   Material och metoder: I studien användes metoden klassisk grundad teori, vilket är en fullständig metod för hela uppsatsen. Datainsamlingen skedde genom fem ostrukturerade intervjuer samt fyra semistrukturerade intervjuer baserat på en kombination av snöbollsurval och ändamålsenligt urval. Intervjuerna kompletterades med fyra vetenskapliga artiklar relaterade till studiens forskningsändamål. Resultatanalysen skedde genom tre faser; öppen kodning, selektiv kodning och teoretisk kodning, vilket resulterade i en modell om hållbarhet för frilansande specialister.   Huvudresultat: Centralt för arbetsformens hållbarhet är omfattande yrkeskompetens, vilket är grundläggande för frilansande specialisters incitament och preferens samt anlitningsbarhet. Incitament och preferens till arbetsformen utgörs av strävan mot självständighet samt personlig och yrkesmässig utveckling kopplat till frilansarens omfattande yrkeskompetens. Anlitningsbarhet baseras på frilansande specialisters förmåga att effektivt kunna nätverka och marknadsföra yrkeskompetenser, samt kompetensen att kunna hantera arbetsformens potentiella ekonomiska osäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)