“Att bli accepterad är långt ifrån samma sak som att bli vald” : – Hur inkludering av elever med funktionsnedsättning påverkar attityder och sociala relationer hos elever utan funktionsnedsättning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Denna litteraturstudies syfte är att belysa hur inkluderingsarbetet av elever med funktionsnedsättning uppfattas av och påverkar elever utan funktionsnedsättning. För att skapa en bild av detta undersöks attityder och sociala relationer hos elever utan funktionsnedsättnings samt vad som avgör vilka attityder och relationer som uppstår i samband med inkludering. Uppsatsen använder sig av en kvalitativ innehållsanalys där en induktiv ansats antagits. Till detta har de sociologiska teorierna om stämpling, stigma och social identitetsteori använts för att fördjupa analysen. De vetenskapliga artiklar som valts beskriver studier som genomförts i ett flertal olika länder och haft fokus på inkludering och elever utan funktionsnedsättning. Studien visar att attityder hos elever utan funktionsnedsättning gentemot elever med funktionsnedsättning är övervägande negativa och att dessa göds av olika former av oförståelse och fördomar. Mindre förekommande är positiva attityder präglade av förståelse och acceptens, men de påträffas trots allt i vissa studier. Vidare visar resultatet att sociala relationer är avgörande sitt sammanhang. Elever utan funktionsnedsättning vill hellre umgås med elever med funktionsnedsättning på fritiden än i klassrummet där akademiskt samarbete krävs. Den vanligaste relationen är dock att inte ha någon relation alls. Vad som avgör vilka attityder och relationer som uppstår skiftar men viktiga faktorer är eleverna själva, lärarnas attityder och förmåga att arbeta inkluderande samt samhällsrelaterade faktorer som ekonomi, resurser och politik. Resultatet indikerar att det finns olika framgångsrika sätt att arbeta inkluderande i klassrummet och att vissa aspekter med fördel bör tas i beaktning för att uppnå ett så lyckat resultat som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)