”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det har lett till ökade krav på offentlig sektor och det identifieras vara ett utmanade arbete för den offentliga sektorn att leva upp till målet. Detta med särskilt avseende på styrning av digital transformation. Syfte: Denna studie syftar till att undersöka styrning av digital transformation i en kontext av svensk offentlig sektor. Studien eftersträvar även att förstå vad som påverkar styrning av digital transformation i samma kontext. Metod: För att uppfylla studiens syfte nyttjades en kvalitativ forskningsstrategi och en induktiv ansats med iterativa inslag. Forskningsdesignen som nyttjades var en fallstudie med flera undersökningsenheter. Empiri insamlades hos två svenska myndigheter via semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier. Den empiriska data behandlades och analyserades med en tematisk analys, redovisade i teman och underteman. Resultat: Studiens resultat påvisar att det finns olika perspektiv kring styrning av digital transformation i svensk offentlig sektor. Arbetet är komplext och innefattar flertalet intressenter och förväntningar som tas i beaktning. Vidare nyttjas portföljstyrning och relevanta modeller och ramverk med målbilden att skapa struktur och möjliggöra rätt prioriteringar. Flera aspekter som påverkar styrning av digital transformation i svensk offentlig sektor identifieras vara såväl statliga som interna förutsättningar. Bland dessa finns politiska bestämmelser samt omvärldens utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)