Det är ett korsord : Barns uppfattningar av symbolsystemet Bliss

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Mikael Fagberg; [2018]

Nyckelord: barn bliss förskola semantik symboler;

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att undersöka hur barnen tolkar symboler med fokus på symbolspråket Bliss. Fyra aktiviteter genomfördes med en barngrupp på en förskola. Metoden för insamlande av material var genom deltagande observation, ljudinspelning, fältanteckningar, att föra dialog och ställa frågor till barnen. Det insamlade materialet analyserades och delades in i temaområden vilka var: hur barnen tolkar symboler och vilka strategier använder barnen sig av när de tolkar symboler. Resultatet visar att barnen tolkar symboler bland annat genom tidigare erfarenheter och visuell transparens. Slutsatser som dragits är att barn uppfattar och tolkar symboler omkring sig och har lättare att läsa av symboler med hög visuell transparens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)