Additiv Tillverkning i Fordonsindustrin : Avgörande faktorer vid val av lämplig 3D-skrivarteknik Additive Manufacturing in Automotive Industries - Decisive factors in the selection of suitable 3D printing technology

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

Sammanfattning: Additiv tillverkning (AT) eller 3D-utskrivning är en teknologi som har berömts den senaste tiden och förutsägs kommer att förändra hela tillverkningsindustrin. Dessa termer hänvisar båda till ett antal tillverkningstekniker där ett objekt framställs skikt för skikt genom att successivt tillföra material i tunna lager.Baserat på en litteraturstudie och intervjuer med experter inom området undersöker denna studie möjligheten att använda AT inom företaget CJ Automotive (CJA) vilket är en underleverantör inom fordonsindustrin som tillverkar olika slags pedalsystem. Rapporten beskriver additiv tillverkning, dess fördelar och olika användningsområden. Olika AT-tekniker, AT-material och välkända 3D-skrivartillverkare presenteras. Signifikanta fakta rörande både kvalitet, kostnad och teknik redogörs för. Även en jämförelse mellan olika tekniker redovisas.Denna rapport innehåller riktlinjer för hur ett företag ska tänka och vilka faktorer som är viktiga vid val av rätt 3D-skrivarteknik. Studien pekar på att det finns många fördelar med att utnyttja 3D-skrivare under utvecklingsprocessen på företaget. Detta kommer att påskynda utvecklingsprocessen och eventuellt förbättra produkterna till följd av mer flexibilitet och designmöjligheter. Slutligen föreslås två AT-tekniker som tycks vara de lämpligaste med tanke på företagets verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)