EU:s Handelspolicy : Liberalism eller Merkantilism?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: Uppsatsen syfte är att ta reda på ifall den Europeiska Unionens (EU) handelspolicy för den interna respektive den externa marknaden följer den liberala retoriken som förs av unionen. Det är en komparativ fallstudie som använder sig av idealtyper för att ge en nyanserad bild av unionens handelspolicy. Det teoretiska ramverket som används för att framställa dessa idealtyper är merkantilism samt liberalism. Idealtyperna appliceras sedan på de två fallen. Fokus för studien ligger på tiden mellan Lissabonfördraget och 2012 innan den senaste utvidgningen till 28 medlemsstater ägde rum. I analysen kan man se delar av båda teorierna i varierande grad. Avslutningsvis diskuteras i vilken grad de båda teorierna influerar EU:s handelspolicy för den inre samt yttre marknaden. I resultatet kan man se att liberalismen genomsyrar stora delar av EU:s handelspolicy, men att det finns merkantilistiska undertoner i ett flertal olika områden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)