Töjbarhet av hamstringmuskulatur före och efter behandling med foamroller : En crossoverstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Förkortad hamstringmuskulatur är vanligt bland fysiskt aktiva. Inadekvat hamstringmuskellängd och ökad styvhet i hamstringsmuskulatur är möjliga orsaker till skador i hamstring. Den senaste tiden har det blivit allt vanligare med användning av foamroller till syfte att behandla dessa förkortningar och styvhet.  Syfte: Syftet med denna studie är undersöka om användning av foamroller har någon direkt påverkan på töjbarheten och smärttolerans i hamstringsmuskulatur efter ett behandlingstillfälle. Metod: En experimentell studie utfördes där tio friska fysiskt aktiva män (ålder 25,4 ± 3 år, längd 183 ± 9,5 cm, vikt 78,5 ± 7,2 kg) med självrapporterad nedsatt rörlighet baksida lår rekryterades och genomgick två kortare behandlingar (3 x 30 sekunder), med foamroller och statisk stretch på deras dominanta ben (det ben dom sparkar boll med), vid två separata tillfällen. Mätningar av passiv rörlighet i knäled, styvhet i hamstringmuskulatur och smärttolerans på biceps femoris mest ömmande punkt utfördes före och direkt efter varje testtillfälle. Data sammanställdes och analyserades i IBM SPSS för skillnader före och efter gällande förändringar på rörlighet, styvhet och smärttolerans. Resultat: Små skillnader kunde observeras mellan behandlingarna.  Vid statisk stretch noterades en viss skillnad i styvhet på -0,76 Nm. I båda behandlingarna noterades en ytterst liten ökning i rörlighet på hamstringsmuskulaturen med större förändring i statisk stretch, +0,1 grader.  Smärttröskeln var lägre efter båda behandlingar, -125,5 kPa efter foamroller respektive -99,3 kPa efter statisk stretch. Dock visade inte resultatet på någon statistiskt signifikant skillnad i påverkan av passiv ledrörlighet, uppmät styvhet i hamstring eller smärttröskel.   Konklussion: Studien var liten och undersökte endast korttidseffekter, men resultatet talar för att det inte finns någon reell påverkan på biceps femoris styvhet eller smärttolerans med användning av foamroller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)