Barn och ungas möjligheter till sexuell identitetsutveckling En litteraturöversikt om problem, lösningar och subjektspositioner i forskning om sexualitetsundervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Föreliggande uppsats ämnar synliggöra hur forskning konstituerar problem och lösningar, producerar subjektspositioner samt undervisningsmodeller som anses kvalitativa inom sexualitetsundervisning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare forskning (publicerade mellan 2000 – 2021) om policyförändringar inom sexualitetsundervisning konstituerat problem och lösningar för sexualitetsundervisningen. Vidare undersöker jag hur de förslag som lyfts fram som kvalitetsförbättrande för sexualitetsundervisningen har konstituerats och legitimerats genom olika barnsynsdiskurser. Detta synliggörs genom en hybridform av den systematiska och narrativa litteraturöversikten, där utgångspunkter i förståelsen om subjekt och omvärlds präglas av diskursteoretiska perspektiv. Resultatet visar att det främjande perspektivet anses kvalitativt när det jämförs med riskperspektivet, det produceras snäva subjektspositioner där objekten ges förhållningsvis lite makt i sin sexuella identitetsutveckling samt att barns rättigheter konceptualiserar till deras rättighet till att göra rätt val. Uppsatsen visar hur förståelsen av barn och ungas individuella behov härstammar från statistiska mätningar av utsatthet samt ger effekter av maktojämlikheter mellan flickor-pojkar samt, de som anses vara utanför normen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)