Hur kan unga personer lockas till ingenjörsyrket? - En kvalitativ studie om kompetensbrist inom industrin och hur den kan förstås i relation till unga personers uppfattningar om ingenjörsyrket.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Christine Pehrsson; [2019-08-23]

Nyckelord: kompetensbrist; uppfattningar; ingenjörer; programteori;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att kritiskt granska Skolstegets syfte och strategier för attpåverka gymnasieelever vad gäller deras uppfattningar om ingenjörsyrket.Teori: Studien utgår från ett programteoretiskt perspektiv. Vidare har studien använtsig av begreppet uppfattningar om yrken för att förklara de bilder avingenjörsyrket som studien redogör för.Metod: Studien är genomförd med kvalitativ metod där sju personer intervjuats.Intervjumaterialet kodades och tematiserades därefter utifrån programteorinsbyggstenar.Resultat: Resultatet visar utifrån en rekonstruktion av Skolstegets strategi att programmetssyfte är att påverka elevers uppfattningar om ingenjörsyrket. Skolstegets strategibygger på antaganden om att elever har en förlegad bild av yrkesrollen. Denhöga grad av frihet som finns för deltagande ingenjörer i kombination medavsaknad av dokumentation kring framgångsrika metoder har skapat enefterfrågan av mer stöd bland ingenjörerna. Ingenjörerna har i hög utsträckningantagit att ny teknik är det som inspirerar eleverna mest. Vidare redogörresultatet för brister i programteorin kopplat till problemformulering som ävengett konsekvenser för mätandet av effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)