HR-transformationens inverkan på HR-personal

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka om HR-personal upplever stress i förhållande till en HR-transformation. De frågeställningar som applicerades på uppsatsen innefattade; resultatet av HR-transformationen, vilka svårigheter den kunde medföra HR-personalen samt hur HRtransformationen inverkade på deras psykosociala arbetsmiljö med fokus på stress. Studien genomfördes med hjälp av sex respondenter som arbetar på HR-avdelningar och som i någon mån varit med om en HR-transformation. Insamling av data utgick från semi-strukturerade intervjuer och analyserades genom tematisk analys. Det som framkommit av resultatet är att hälften av respondenterna upplevde stress i relation till HR-transformationen. Resultatet av HR-transformationen blev ett verksamhetsnära stöd, synlighet i verksamheten, ett bra kollegialt stöd och att HR-perspektivet fanns med i strategiska beslut. Svårigheterna som uppstod var otydlighet i förändringsprocessen, att det var tidskrävande och att arbeta enligt de nya kraven. Förvirringen kring nya arbetssätt, otydlig arbetsfördelning vid implementeringen och ett outtalat krav att ständigt vara tillgänglig för verksamheten var faktorer som bidrog till upplevd stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)