Jag förstår inte! : Språkbarriärens inverkan på vårdrelationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: En ökad immigration till Sverige innebär en språklig utmaning för vården eftersom kommunikation och delaktighet lägger en grund för att en vårdrelation ska uppstå mellan patient och sjuksköterska. För att överbrygga språkbarriären kan sjuksköterskan använda icke-verbal kommunikation, tolk eller en informell tolk. Den icke-verbala kommunikationen kan vara en osäker typ av kommunikation som kan hota vårdrelationen. Syfte: Belysa hur sjuksköterskan upplever att språkbarriären inverkar på vårdrelationen. Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie. En manifest innehållsanalys av tio vetenskapliga artiklar utfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2017) metod. Resultat: Fyra olika kategorier identifierades. Konsekvenser av bristande kommunikation, strategier för att förbättra vården, tolkens positiva inverkan samt tolkens negativa inverkan. Slutsats: Språkbarriären påverkade vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska negativt. Icke-verbal kommunikation hade i många avseenden en positiv inverkan på vårdrelationen. Språkbarriären orsakar dessutom ett ökat behov av mänskliga resurser. Tolken kan bidra till en bättre vårdrelation men också hindra vårdrelationen om hen brister i professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskan behöver mer stöd och utbilding för att överbrygga språkbarriären med och utan tolk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)