"Mörka färger säljer typ knappt"

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. Däremot kommer det även med större risker, som att organisationen och personen bakom det personliga varumärket behöver länka samman sin kommunikation, vilket kan vara en utmaning. För att skapa större förståelse kring personliga varumärken utfördes en kvalitativ fallstudie med målet att svara på frågan: “I vilken utsträckning påverkar personlig varumärkning ett varumärke vid en kris?“ Studien utfördes genom insamlandet av inlägg och kommentarer på Rebecca Stella och Rebecca Stella Beautys Instagraminlägg från den 26 oktober, 2020 till 17 december, 2020 då varumärket genomgick en kris. Syftet var att uppnå kunskap i hur konsumenter engagerar sig på sociala sociala medier under en kris. Därtill undersöktes hur personliga varumärken påverkar engagemanget, varumärkningen samt krishanteringen. Vårt resultat visade att personliga varumärken kan vara en stor fördel vid en kris, trots att personen bakom varumärket bär stor skuld i krisen. Resultatet visade däremot tendenser på att det personliga varumärket inte fungerar gynnsamt vid upprepade misstag, vilket kan leda till besvikelse hos den emotionellt involverade konsumenten. Avslutningsvis identifierades tre teman som varumärken kan använda för att hantera eller undvika liknande kriser: tidigare rykte, skapandet av dialog samt alignment av kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)