Följsamhet till egenvårdsråd vid depression : En beskrivning av faktorer som har betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

Sammanfattning: Bakgrund Depression är ett växande folkhälsoproblem som drabbar människor i alla åldrar, oberoende av geografi, kultur eller socioekonomi. Olika grader av sjukdomen och ett flertal behandlingsformer finns. Sjuksköterskan har en viktig roll i patientens tillfrisknande, dock visar tidigare forskning att patienter med depression har svårt att följa egenvårdsråd. Att identifiera faktorer som påverkar patienternas följsamhet till egenvårdsråd vid depression är därför viktigt. Större förståelse för dessa faktorer skulle kunna leda till effektivare egenvård.   Syfte  Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som har betydelse för patienters följsamhet till egenvårdsråd vid behandling av depression. Metod Studien bedrevs som en allmän litteraturstudie med systematisk ansats. Originalartiklar söktes i tre databaser: CINAHL, PsycInfo och PubMed. Tretton artiklar uppfyllde inklusionskriterierna samt klarade kvalitetsgranskningen. Genom innehållsanalys av dessa tretton artiklars resultat bereddes denna litteraturstudies resultat. Resultat  Mening, stöd, reflektion och långsiktighet var nyckelbegrepp för beskrivning av faktorer utifrån studiens syfte. Samspel och komplexitet, en syntes av alla ingående koder, kategorier och teman, ansågs vara den mest betydande faktorn.  Konklusion  Sjuksköterskan bör lyfta fram komplexitet som en tillgång, inte som ett problem. Ett positivt förhållningssätt till komplexitet skulle kunna leda till bättre egenvårdsråd och bättre följsamhet till egenvårdsråd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)