Effektivisering av kollektivtrafiken i Sverige: Hur väl förberedda är bussoperatörer på att även bli IT-bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: På uppdrag av regeringen får kollektivtrafik det svenska samhället att snurra. Varje år genomförs över en och en halv miljard resor med kollektivtrafiken i Sverige. Det är dock långt ifrån alla resenärer som är nöjda och det finns stor förbättringspotential när det kommer till att bedriva kollektivtrafiken mer effektivt. Denna kvalitativa studie undersöker vilka förutsättningar Sveriges fyra största bussoperatörer har för att vidare effektivisera kollektivtrafiken med hjälp av teknologier kopplade till fleet management. Studien ämnar tillika att påvisa dessa teknologiers relevans för kollektivtrafiken med buss. Resultatet visar att bussoperatörerna har relativt goda förutsättningar internt. Ur ett ekonomiskt, organisatoriskt och IT-infrastrukturmässigt perspektiv bedöms bussoperatörerna ha potentialen att i större utsträckning använda sig av teknologier kopplade till fleet management. Konklusionen av varför denna utveckling hämmas är trafikhuvudmännens, det vill säga upphandlaren, primära intresse för funktionalitet snarare än teknikutveckling. Datainsamling gjordes genom research och intervjuer med representanter från de fyra bussoperatörerna i Sverige. Utöver detta genomfördes intervjuer med SL, Ericsson och Integrated Transport Research Lab för att erhålla en bredare kunskap och förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)