Partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och design – En kvalitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Förlossning på sjukhus är ur ett historiskt perspektiv ett nytt fenomen, där partnerns medverkan vid förlossning endast har pågått de senaste 40-50 åren. En säker, trygg och välkomnande förlossningsmiljö ökar kvinnans utsöndring av oxytocin som har en viktig roll under förlossningsarbetet. Det finns en underliggande förväntan på att kvinnans partner ska medverka vid förlossningen. Stöd är en viktig del för en positiv förlossningsupplevelse för såväl kvinnan som partnern. Det är viktigt att kartlägga de faktorer i förlossningsrummets utformning och design som partners anser viktiga. Detta för att partnern ska kunna utgöra ett så gott stöd som möjligt till den födande kvinnan, vilket är en av de viktigaste faktorerna för ett mer lyckat förlossningsutfall. Det bidrar också till en mer positiv förlossningsupplevelse för kvinnan och partnern. Syftet med studien är att beskriva partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och design. En kvalitativ intervjustudie användes som metod. Sju enskilda telefonintervjuer och en fokusgruppsintervju med tre deltagare utfördes. Intervjumaterialet analyserades därefter med Lundman och Hällgren Graneheims kvalitativa innehållsanalys med induktiv ansats. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier, vilka är Faktorer som skapar trygghet, Faktorer som skapar otrygghet, Möjliggörande faktorer för närhet, komfort och välkomnande, samt Hindrande faktorer för närhet, komfort och välkomnande. Förlossningsvården i Sverige ska sträva efter att ge den födande kvinnan såväl som hennes partner en positiv förlossningsupplevelse. För att möjliggöra för kvinnan att ges en positiv förlossningsupplevelse är det sociala stödet av en partner eller annan person av kvinnans val mycket betydelsefullt. För att partnern ska ges en positiv förlossningsupplevelse krävs att partnern delaktiggörs och involveras kring kvinnan och förlossningsförloppet. Vårdmiljön har betydelse för individers upplevelser av att känna sig trygga, skyddade och välkomna. Att ta hänsyn till partnerns önskemål gällande förlossningsrummets utformning och design anser författarna därför är att visa omsorg om såväl kvinnan som partnern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)