Kvinnors upplevelser i samband med nydiagnostiserad bröstcancer : En litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Bröstcancer är en av de vanligaste cancer formerna bland kvinnor runt om i världen. Beskedet bröstcancer väcker starka känslor och kan utlösa ett stort lidande. Kvinnors livsvärld förändras och livet blir centrerat kring sjukdomen. Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med nydiagnostiserad bröstcancer. Metoden som användes var en litteraturbaserad analys av åtta kvalitativa artiklar som analyserads och bearbetades med Evans (2003) analysmodell. Studien resulterade i tre teman: kvinnors känslor och tankar i samband med nydiagnostiserad bröstcancer; stödets betydelse för kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer och kvinnors upplevelse av livsförändring och framtid i samband med nydiagnostiserad bröstcancer.Resultatet visar att kvinnor som lever sina vardagliga liv går plötsligt från ett liv i säkerhet till ett liv i oro, ovisshet och förtvivlan. Därför är dessa kvinnor i stort behov av stöd efter diagnosen. Det krävs som vårdare att ha stor förståelse, öppenhet och följsamhet för att kunna möta kvinnors levda livsvärld för att kunna ge dem en bra vård, lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)