Produktionen av skillnad i andraspråksteori

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt facklitteratur avsedd för lärare och lärarstudenter i ämnet svenska som andraspråk reproducerar den koloniala skillnadsdiskursen. Jag har med stöd i framför allt postkolonial teori gjort en textanalys av en antologi inom ämnet andraspråksforskning och funnit att den koloniala diskursen oavsiktligt reproduceras genom förmedlingen av en statisk kultursyn, förenklande dikotomier och en assimilationsideologi. Min slutsats är att detta riskerar att få kontraproduktiva konsekvenser för andraspråksundervisningen och att lärare i svenska som andraspråk behöver ett medvetet kritiskt förhållningssätt i sin hela förståelse av ämnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)