Geografisk profilering : Ett framtida utredningshjälpmedel?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Sammanfattning:

I Sverige började den förste utbildade utredaren, Jonas Hildeby att arbeta med geografisk profilering i Södertörns polismästardistrikt under våren 2004. Under hösten 2005 utbildas nio nya utredare i Stockholm. Syftet med detta arbete är att undersöka den satsning som gjorts inom svensk polis gällande geografisk profilering. Vi har genom intervjuer och informationsinhämtning bildat oss en uppfattning om vad som legat till grund för denna satsning och hur den motiverats. Geografisk profilering och datasystemet Rigel utvecklades under 80-talet av den kanadensiske polisen Kim Rossmo. Grundtanken bakom geografisk profilering och Rigel är att människan är lat dvs. hon väljer det alternativ som innebär minsta ansträngning och rör sig enligt ett invant mönster samt att hon gör rationella val. Detta används i analysen av hur en gärningsman verkar och väljer brottsplatser. Vår slutsats är att beslutsunderlaget för att låta utbilda analytikerna varit bristfälligt. Vi har inte kunnat påvisa att metoden haft ett positivt utfall i de fyra fall vi fått tillgång till. Det arbete som utförts i andra länder pekar dock på att metoden kan vara till stor nytta i utredningsarbete. Geografisk profilering är fortfarande väldigt nytt i Sverige men genom forskning och fortsatt tillämpning av metoden tror vi att den kan bli ett bra komplement till andra utredningsåtgärder. De nio nya analytikerna kan på så sätt bli en tillgång för svensk polis i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)