Ett interkulturellt perspektiv på undervisning : En studie av lärarens roll i skapandet av ett interkulturellt klassrum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats var att belysa hur pedagoger arbetar för att skapa ett interkulturellt klassrum. Genom att undersöka hur pedagoger vid två olika grundskolor arbetade utifrån ett interkulturellt perspektiv samt även undersöka pedagogernas uppfattningar om ett interkulturellt perspektiv, uppfylldes syftet. Det teoretiska perspektiv vi använde oss av i vår uppsats var ett interkulturellt perspektiv. Utifrån det interkulturella perspektivet undersökte vi hur pedagogerna arbetade med och uppfattade begrepp som kultur, språk, mångkultur och identitet. Metoderna som användes i uppsatsen var observation och intervju.Resultatet visade att det interkulturella klassrummet skapas främst genom att pedagogerna uppmärksammar och arbetar med elevernas språk och kulturer. Resultatet visar även att pedagogerna innehar en medvetenhet om det interkulturella perspektivet och de begrepp perspektivet består av. Genom att bejaka och bekräfta elevernas kulturella bakgrunder stärks samtidigt deras identitetsutveckling och självkänsla. Ett interkulturellt perspektiv på lärande förutsätter en medvetenhet hos pedagogerna om varför och hur de skall arbeta interkulturellt. Om pedagogerna innehar en medvetenhet om vikten av det interkulturella perspektivet och dess begrepp speglas det i sin tur i deras arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)