”En skola för alla” : - En undersökning av verksamma pedagogers perspektiv på specialpedagogik och specialundervisning på två skolor i en kommun

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Syftet med studien är att få en bättre inblick och kunskap om hur specialpedagogiken fungerar på två skolor inom en och samma kommun samt hur skolornas specialundervisning i sin tur är utformad och strukturerad utifrån skollagar, läroplaner och lokala styrdokument. Studien börjar med en teoretisk och historiskt forskningsbaserad bakgrund kring specialpedagogik och specialundervisning samt beskriver vidare hur nationella och internationella lagar och styrdokument förhåller sig till detta samt dess värdegrundsaspekt med grund i ”en skola för alla”. På de två skolor som undersökts har vidare fem personliga intervjuer genomförts med två specialpedagoger, en klasslärare samt de båda rektorerna på skolorna. Fokus har legat på att ta del av deras åsikter och upplevelser av specialpedagogik, specialundervisning och inkludering samt därtill se huruvida klasslärare, specialpedagoger samt rektorer ser lika på specialundervisningens funktion samt hur den bör vara utformad.   Resultatet visade att pedagogerna hade en relativt homogen och likvärdig syn på specialundervisningens funktion på de två skolorna och hur den i sin tur bör vara utformad i ”en skola för alla”. Samtliga informanter betonade vikten av elevfokus och att se till individens bästa då en elev är i behov av särskilt stöd. Resultatet visar därmed att värdegrunden är av stor vikt i ”en skola för alla” och att organiseringen av elevernas undervisning vidare utformas utifrån denna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)